Общи условия

Общи условия по договор за потребителски кредит в сила от 07.04.2023 г.

Чл.1 (1) Настоящите Общи условия се прилагат относно договорите за потребителски кредит, сключвани от “КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (Кредитор) и съставляват неразделна част от съответния индивидуален договор за кредит.

(2) Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на договорите за потребителски кредит, сключвани чрез интернет.

I. Страни

Чл. 2 Страните по договор за потребителски кредит, предоставян от „КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са:

Кредитор: „КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 20707983, регистрирано под No BGR00468 в Регистъра на финансовите институции на Българска Народна Банка, със седалище и адрес на кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица) община: Столична, населено място: гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115 Е, ет. 5.

Управител Николай Пенчев Пенчев

Потребител: кредитоискател, чието искане Кредиторът е разгледал и одобрил.

II. Предмет на договора за потребителски кредит

Чл. 3 (1) Кредиторът отпуска на Потребителя кредит, съгласно действащото българско законодателство. Кредиторът е длъжен да предостави на отсрещната страна по договора уговорената сума за ползване, а Потребителят да я върне при уговорените с индивидуалния договор и настоящите Общи условия параметри.

(2) Отпускането на кредит се извършва въз основа на договор за кредит, сключен по условията и по реда на Закона за потребителския кредит /ЗПК/ в писмена форма, на хартиен носител в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора, като информацията се представя по ясен и разбираем начин.

III. Лични данни

Чл. 4 С подаването на искането за предоставяне на кредит Потребителят:

Декларира, че предоставя всички необходими за кандидатстването и искането за кредит или кредитен продукт, както и за последващото сключване на съответен договор данни доброволно и информирано.

Декларира, че предоставените лични данни са точни, достоверни и пълни.

Декларира, че доброволно предоставя необходимите за обработка, съхранение и последващо използване лични данни във връзка със сключването и упражняването правата и задълженията по договор за потребителски кредит. Предоставените от Потребителя лични данни, както и данните за финансовото му, имотното и друго негово състояние са предмет на обработка във връзка с отпускането и обслужването на кредита до неговото пълно погасяване или прекратяването/развалянето на договора при условията на настоящите общи условия, както и във връзка с изпълнение на задълженията на „КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). След прекратяването на договора същите се ползват от Кредитора за търговски и статистически цели, свързани с дейността му, ако клиентът е предоставил съгласието си за това.

Декларира, че е запознат с Общата политика за защита на личните данни на Кредитора, разяснени са му и разбира целите на обработка и съхранение на неговите лични данни, определянето на сроковете за обработка и съхранение на същите, категориите получатели, на които Кредиторът може да разкрие личните данни, както и правата му като субект на лични данни, включително правото му на жалба до Комисията по защита на личните данни.

Е информиран и дава изричното си съгласие, в случай на неизпълнение на договора от негова страна, Кредиторът да предприеме едно или няколко от следните действия, но не само: да подаде информация за състоянието на кредита към ЦКР към БНБ, съгласно законовите изисквания; да възложи събирането или да подаде (цедира) вземанията по договора на трета страна, като с това предостави нужната информация (данни за клиента условия на сключване на договора, информация за просрочията по него, адрес, телефон за контакти и др.), да изпраща посещава и връчва на посочените от клиента адреси и лица за контакт уведомления, покани и съобщения във връзка с изпълнението на задълженията му по договора за кредит.

Е информиран и дава своето изрично съгласие, че в случай на неизпълнение на договора от негова страна, Кредиторът има право чрез свои служители или трети лица – пълномощници да го посещава на известните му адреси, както и да се свързва с него на предоставените при подаването на искането и по време на действието на договори телефонни номера.

Дава своето изрично съгласие Кредиторът във всеки момент от отпускането на кредита до неговото погасяване да проверява верността и да актуализира предоставените от Потребителя данни по начин, който намира за подходящ, включително да събира, съхранява и анализира предоставените от клиента данни за целите на ЗМИП, както и за извършване на комплексна и разширена комплексна проверка.

Дава своето изрично съгласие Кредиторът сам или чрез трето лице да проверява състоянието на Потребителя в регистрите на НАП, НОИ, ЦКР, в това число данни за плащаните от Потребителя социални осигуровки, данни за трудовите договори и социално осигурителен доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална база данни „Население“ и всички други регистри, държавни органи и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имущественото и др. състояние на Потребителя, както и произхода на използваните от него средства.

Дава своето изрично съгласие Кредиторът да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва, както и п редоставя тези данни на други упълномощени о т н его и/или с вързани лица и н а д ружества или институции за целите на изпълнението на сключения договор и за преценка на кредитната история на Потребиетля и/или за други предвидени в нормативен акт цели.

В случай, че изрази съгласие за това при отправянето на искането за кредит, независимо дали страните сключат договор, „КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да администрира предоставените от клиента с отправяне на искането лични данни, за целите на рекламиране на продукти или услуги на дружеството, чрез изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения, уведомления за промоции, услуги и продукти на Кредитора до Потребителя на адресите му (пощенски, е-майл и др.) и/или телефоните, които са предоставени от Потребителя при сключване и изпълнение на договор за кредит.

Чл. 5 С попълването на искането за кредит Потребителят дава своето изрично съгласие:

Кредиторът да провери сам или чрез трето лице във всички съществуващи регистри предоставените от Потребителя лични данни преди сключването на договора, в това число да поиска от същия удостоверения и справки от банки, кредитни институции или работодатели, касаещи финансовото и/или гражданско състояние на Потребителя. Проверката и обработката на тези данни не обвързват Кредитора със задължението за сключване на договор за кредит.

Кредиторът да обработва и съхранява предоставените му лични данни, до които е получил достъп при искането и сключването на договора за кредит, както самостоятелно, така и чрез възлагане на обработващи лични данни лица или институции.

Предоставените лични данни да се обработват и съхраняват за предвидените в ЗМИП и останалите приложими национални и европейски нормативни актове периоди от време, сроковете, определени между страните с Договора, Общите условия, Общата политика за защита на личните данни на Кредитора или с други изрични актове на страните, за посочените в Искането, Договора, Общите условия, Общата политика за защита на личните данни и всички други законни цели, като същите бъдат използвани за преценка отпускането и изпълнението на договора, както и за други предвидени в закон цели като предоставянето им от Кредитора на трети лица с цел създаването на бази данни за кредитния рейтинг на лицата, статистически справки и изследвания, както и за изпълнение на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм;

В случай на изпадане в забава Кредиторът да предостави личните му данни на трети лица с цел събиране на просрочените задължения.

Предоставянето, съхранението и обработването на лични данни за посочените в настоящите Общи условия цели се извършват съгласно ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/679, ЗМИП и съответните текстове от настоящите условия.

IV. Кандидатстване и одобрение за кредит

Чл. 6 (1) Кандидатстването за кредит се извършва по установен от Кредитора ред в офис на Кредитора или на трето лице партньор на Кредитора.

(2) Искането за предоставяне за потребителски кредит се попълва лично от Потребителя. Освен искането за предоставяне на потребителски кредит Потребителят следва да представи и всички необходими документи и информация, в т.ч. и съответните декларации, във връзка с прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(3) Срокът за разглеждане на всяко отправено искане за кредит е 7 работни дни, считано от подаването на искането за кредит. Срокът по предходното изречение не важи, когато същият не може да се спази поради независещи от Кредитора причини.

Чл. 7 (1) Право да кандидатства има всяко пълнолетно физическо лице, постоянно пребиваващо на територията на България, притежаващо валиден документ за самоличност.

(2) Изпълнението на изискванията на предната алинея не задължава Кредитора да сключи договор за кредит със Потребителя.

(3) С попълването на искането за кредит Потребителят предоставя своите лични данни изцяло и доброволно.

Чл. 8 При кандидатстване за кредит Потребителят е длъжен да предостави всички посочени във формата за кандидатстване данни и параметри на желания кредит (размер на главница и период на погасяване), две лица за контакт, както и да посочи желания начин за изплащане на отпуснатата кредитна сума: по банков път, на декларирана банкова сметка, или чрез системата на „Изи Пей“.

Чл. 9 (1) Кредиторът предоставя на Потребителя своевременно преди сключването на договора за потребителски кредит нужната информация за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договора. Същата е съобразена с и зразените от Потребителя предпочитания въз основа на предлаганите от кредитора условия на договора.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр в законоустановената форма.

(3) Кредиторът предоставя подходящи разяснения на потребителите, позволяващи им да преценят доколко предлаганият договор за кредит съответства на техните потребности и финансово състояние, и разяснява преддоговорната информация по чл. 5, която трябва да бъде предоставена, основните характеристики на предлаганите продукти и въздействието, което могат да окажат върху потребителите, в т.ч. последиците в случай на просрочени плащания от страна на потребителя.

Чл. 10 (1) Кредиторът има право след разглеждане на отправеното искане да предложи на Потребителя сключването на договор с различни параметри.

(2) Страните могат по всяко време до сключване на договора да се откажат от сключването му.

(3) При промяна на параметрите на договаряния кредит от страна на Кредитора, не се изисква ново кандидатстване.

Чл. 11 (1) Преди сключването на договора за кредит Кредиторът оценява кредитоспособността на Потребителя въз основа на достатъчна информация за оценка на кредитоспособността на Потребителя.

(2) Кредиторът има право сам или чрез трето лице да проверява състоянието на Потребителя в регистрите на НАП, НОИ, ЦКР, в това число и данните за плащаните от Потребителя социални осигуровки, данните за трудовите договори и социално осигурителния доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална база данни „Население“ и всички други регистри и независими източници, даващи информация за кредитния рейтинг, социалното, имотно и др. състояние на Потребителя.

(3) Потребителят дава своето изрично съгласие Кредиторът да предоставя личните му данни на физически и юридически лица, установени както на територията на Република България, така и в чужбина, включително да използва както и предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани лица, както и на дружества или институции от или извън групата, както за целите на изпълнението на сключения договор, така и за преценка на кредитната му история и/или за други законни цели.

(4) При вземане на решение относно предоставянето на искания кредит Кредиторът може да използва данните, получени от проверките в националните регистри, относно преценката на кредитния риск на отпускане на кредита, както и данните, получени в резултат на извършената комплексна/разширена комплексна проверка на Потребителя.

(5) В случай, че в резултат на получените данни Кредиторът откаже сключването на договор за кредит, същият е длъжен незабавно да уведоми за това Потребителя, както и да му даде информация за резултатите от проверката и получените от нея сведения.

(6) Когато кандидатстването за потребителски кредит от страна на Потребителя се осъществява на място в офис на трето лице партньор на Кредитора, се прилагат съответните разпоредби от настоящия раздел, а в случай, че същите са неприложими - императивните разпоредби на Закона за потребителския кредит и останалите относими нормативни актове.

Чл. 12 На потребителя се предоставя екземпляр от настоящите Общи условия, представляващи неразделна част от индивидуалния договор за кредит.

V. Договор за кредит. Ред за сключване

Чл. 13 (1) След предоставянето на СЕФ и настоящите общи условия и запознаването на Потребителя с тях се сключва индивидуален договор за кредит съобразно предложените условия.

(2) Индивидуалният договор се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, като в същия се съдържа нормативно установеният минимум съдържание, изисквано от закона, представено по ясен и разбираем начин.

(3) С подписването на индивидуалния договор Потребителят удостоверява, че се е запознал и приел СЕФ и настоящите Общите условия.

Чл. 14 (1) Кредитът се усвоява наведнъж чрез нареждане по банков път, на посочената от Потребителя банкова сметка или чрез превод по системата за разплащане „Изи Пей“.

(2) Заетата сума се изплаща в срок до един работен ден, считано от момента на изпращане на договора за кредит. Срокът по предходното изречение касае само времето, в което Кредиторът се задължава да извърши преводното нареждане, като той не отговаря за технологично време, необходимо за захранване на банковата или „Изи Пей“ сметка на Потребителя.

(3) Всички такси за предоставяне на кредитната сума на Потребителя са за сметка на Кредитора.

Чл. 15 Договорът се счита за сключен и влиза в сила от момента на усвояването на заетата по договора за потребителски кредит сума.

Чл. 16 В случай че Кредитополучателят оспорва подаването на искане за кредит от негово име, независимо дали като авторство или размер на исканата сума, същият няма право да се ползва от предоставената кредитна сума, както и да сключи договор за кредит. Същият е длъжен да отправи писмено възражение за горното в срок от 24 часа, считано от (i) узнаването за съществуването на отправеното искане; (ii) предоставянето му от страна на Кредитора на договор за кредит.

Чл. 17 Възражения от страна на Потребителя относно разлика в размера на посочената предоставена сума в договора и реално преведената сума се приемат само в момента на получаването на парите, но не по-късно от двадесет и четири часа от отразяването на кредитната сума в банковата сметка на Потребителя или получаването от „Изи Пей“.

Чл. 18 Кредиторът не носи отговорност за декларираната грешно банкова сметка. В случай, че се установи такава грешка, отговорността за коригирането и е възложена изцяло на Потребителя, като задълженията на Кредитора относно предоставянето на кредита се считат за надлежно изпълнени.

VI. Права и задължения на страните

Чл. 19 Кредиторът се задължава:

Да предостави на Потребителя заетата сума при условията на индивидуалния договор;

Да отразява своевременно и точно изплатените от Потребителя вноски;

Да осигури свой представител за получаването на дължимата погасителна вноска от Потребителя, негов представител или друго лице в уговорения съгласнодоговора ден, час и място за изплащане;

Да предоставя в офисите си при поискване и безвъзмездно на Потребителя информация за състоянието на кредита, по време на действие на договора за кредит;

Да снабди Потребителя с всички предвидени документи, в които се отразява обслужването на кредита, както и да попълва същите пълно и точно.

Чл. 20 Кредиторът има право:

Да иска плащане в срок на дължимите погасителни вноски, а в случай, че е приложимо – да изисква плащане на дължимите обезщетения и неустойки;

Да изисква от Потребителя заверени копия или оригинали на намиращите се у него документи за отразяване на информация по обслужване на кредита;

Да прехвърли правата си по договора за кредит на трето лице, включително да ги заложи в полза на трето лице, съгласно изискванията на Закона за особени залози;

Да откаже сключването на договор за кредит, без да разкрива причините за това с изключение на хипотезата на чл.18, ал.1 ЗПК;

Да променя условията на договора за искания от Потребителя кредит до окончателното му с ключване, в т.ч. размера на отпускания кредит, броя и размера на погасителните вноски;

Да изисква допълнителни обезпечения;

Да удържи от новоотпуснат кредит сумите, необходими за погасяване на други задължения на Потребителя към Кредитора в случай, че Потребителят изрично изяви такова желание.

На обезщетение за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване при упражнено от Потребителя право на отказ от кредит.

Чл. 21 Потребителят се задължава:

Да предостави на Кредитора пълна, точна и вярна информация за всички обстоятелства, които са от значение за отпускане на кредита и извършване на комплексна/разширена комплексна проверка. Обстоятелства от значение за отпускане на кредита са тези, за които Кредиторът е поставил писмено въпроси в Искането за кредит;

Да предоставя на Кредитора всяка поискана от него информация и документи, свързани с използването и издължаването на кредита, както и необходимата информация за оценка на платежоспособността;

Да заплати всички разходи, свързани със сключването на индивидуалния договор;

Да заплати стойността на договорената с индивидуалния договор възнаградителна лихва;

Да заплаща в срок погасителните вноски, съгласно условията, определени в индивидуалния договор. Да предостави за попълване намиращите се у него документи, касаещи обслужването на кредита, при поискване от Кредитора;

Да предостави за попълване намиращите се у него документи, касаещи обслужването на кредита, при поискване от Кредитора;

Да заплаща таксите, определени съгласно Тарифата за таксите на „КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, заплащани от клиентите за предоставени услуги във връзка с договори за кредит, в случай на заявено желание за използване услуга, както и съответните неустойки – ако такива са дължими;

Да гарантира вземането на Кредитора по Договора с предвидените в него обезпечения, да не залага повторно без изричното съгласие на Кредитора предоставените му обезпечения;

Да ползва разрешения кредит само за целта и при условията, предвидени в Договора.

Чл. 22 Потребителят има право:

Да получи от Кредитора безплатно информация за погасените/непогасените вноски по кредита;

Да погаси предсрочно кредита, като в този случай има право на намаление на размера на общите разходи по кредита, а именно лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. Упражняването от Потребителя на правото му на предсрочно погасяване не го освобождава от задължения за плащане на неустойки, такси и други санкционни плащания, предвидени за неизпълнение на поети от него задължения по Договора за кредит.

Да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в 14-дневен срок от сключването му без да посочва основание или да дължи неустойка, като изпрати уведомление на хартиен или друг траен носител до Кредитора. Потребителят разполага с тази възможност в случай, че размерът на заетата сума е равен на или по-голям от 400 лева. При отказ от договора Потребителят връща на Кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на заетата сума до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на база уговорения в договора лихвен процент.

VII. Обезпечение

Чл. 23 Страните могат да уговорят изпълнението на договора за кредит да бъде обезпечено с някое от следните обезпечения:

Поръчителство на едно или две физически лица, които отговарят кумулативно на следните условия: имат осигурителен доход общо в размер на най-малко 7 пъти размерът на минималната работна заплата за страната;в случай на двама поръчители, размерът на осигурителния доход на всеки един от тях трябва да е в размер на поне 4 пъти минималната работна заплата за страната; не са поръчители по други договори за кредит, сключени от Кредитора; не са Кредитаетели по сключени и непогасени договори за кредит, сключени със Кредитора; нямат кредити към банки или финансови институции с класификация различна от „Редовен”, както по активни, така и по погасени задължения, съгласно справочните данни на ЦКР към БНБ; да представят служебна бележка от работодателя си или друг съответстващ документ за размерът на получавания от тях доход;

Залогв ърху движима вещ, чиято пазарна с тойност ( оценена от лицензирани оценители) надвишава 2 пъти общата сума за плащане по договора, включващо договорената главница и лихва;

Първа по ред ипотека;

Предоставяне на безусловна банкова гаранция, издадена от лицензирана в БНБ търговска банка, за период от сключване на договора за кредит до изтичане на 6 месеца след падежа на последната редовна вноска по погасяване на кредита и обезпечаваща задължение в размер на два пъти общата сума за плащане по договора за кредит, включваща договорената главница и лихва.

Чл. 24 (1) В случай, че Потребителят не предостави в срок до три дни от подписването на индивидуалния договор каквото и да е годно обезпечение на Договора за кредит съгласно чл. 23, ал. 1 от Общите условия, същият дължи на Кредитора неустойка в размер, определен в индивидуалния договор за кредит.

(2) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случай, че предложеното от Потребителя обезпечение не отговаря на установените в чл. 9, ал. 1 от Общите условия изисквания и в срок от 3 дни от сключването на Договора за кредит не бъде предложено друго обезпечение, удовлетворяващо изискванията, установени в настоящите Общи условия.

VIII. Отказ от кредит

Чл. 25 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 дни, считано от:

Датата на сключване на договора за кредит, или

Датата, на която потребителят получи условията на договора и преддоговорната информация - в случаите, когато тази дата е след датата по т. 1.

(2) Потребителят изпраща до кредитора уведомление на хартиен или друг траен носител, до който кредиторът има достъп, преди изтичане на срока по т. 1.

(3) При упражняване правото на отказ от кредит Потребителят връща главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението по ал.2.

IX. Предсрочна изискуемост

Чл. 26 (1) Кредиторът има право да обяви кредита за предсрочно изискуем в следните случаи:

При всяко неплащане в срок на уговорените погашения по лихва и/или главница;

Потребителят предоставя невярна информация на Кредитора преди разрешаването или по време на обслужването на кредита;

При нецелево използване на средства от кредита;

Кредитополучателят не изпълнява задължението си за осигуряване на достъп и оказване на съдействие на Кредитора при извършване на проверки.

При всяко друго неизпълнение от страна на Потребителя на клаузите на Договора и настоящите Общи условия, както и в други случаи, предвидени в закона.

(2) В хипотезата на ал. 1 Кредиторът изпраща уведомление до Потребителя, с което му предоставя 3-дневен срок да изпълни просроченото си задължение, като посочва, че след изтичането му кредитът се обявява за предсрочно изискуем.

Чл. 27 При обявяване на предсрочна изискуемост при условията на предходния член Потребителят дължи непогасената част от главницата до края на договора, изискуемата към момента на обявяване на предсрочната изискуемост възнаградителна лихва, ведно със законна лихва за забава върху сумите.

X. Предсрочно погасяване

Чл. 28 (1) Потребителят има право по всяко време да погаси предсрочно част или целия остатък от ползвания кредит, а Кредиторът няма право да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за кредит.

(2) С размера на надвнесените суми се намалява остатъкът от кредита за сметка на последните вноски. В случай че се изготви нов погасителен план, независимо от причините, предсрочно внесените суми се отчитат и погасителният план се изготвя за оставащия период от договорения срок.

(3) Потребителят има право на намаляване на общите разходи по кредита, а именно възнаградителната лихва и разходите за оставащата част от срока на договора.

XI. Прекратяване на договора за кредит.

Чл. 29 Договорът за кредит се прекратява:

По взаимно съгласие на страните;

При пълното погасяване на задълженията от страна на Потребителя;

При упражняване на законоуставеното право на отказ от сключения договор;

При смърт или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство;

При форсмажорни обстоятелства, което прави невъзможно неговото изпълнение;

С едноседмично писмено предизвестие от Кредитора до Потребителя:

При виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на Потребителя

В случаите, в които изпълнението на задълженията по договора не е обезпечено по някой от начините, посочен в чл. 9, ал. 1 от настоящите Общи условия;

Когато обезпечението по кредита стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок.

XII. Годишен процент на разходите. Годишен лихвен процент.

Чл. 30 (1) ГПР изразява общите разходи по кредита за Потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от предоставения кредит. Той се определя индивидуално за всеки отделен договор за кредит.

(2) В ГПР се включва единствено възнаградителната лихва, посочена в индивидуалния договор за кредит, като същият се изчислява по определения в Приложение No 1 към ЗПК начин.

(3) ГПР на кредита не може да бъде променен, освен при условията на сключения договор за кредит или по допълнително взаимно писмено съгласие между страните. Потребителят не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни лихви, комисиони и застрахователни премии, които не са посочени в договора за кредит при неговото сключване, дори те да са поискани от лице, за което е известно, че е оторизиран представител на Кредитора. Кредиторът не носи отговорност за направени такива плащания, когато техният вид, основание и размер не са определени в договора за кредит.

Чл. 31 (1) Кредитът се олихвява с фиксиран годишен лихвен процент.

(2) Фиксираният годишен лихвен процент се разделя на 360 и полученият резултат се умножава по съответният брой дни, за който е сключен договорът за кредит.

(3) В случай на просрочени плащания Потребителят дължи, обезщетение в размер на законната лихва (основен лихвен процент на БНБ плюс десет пункта) за забава, за всеки просрочен ден, считано от датата на настъпване на просрочието до неговото пълно погасяване.

XIII. Допълнителни услуги

Чл. 32 (1) Потребителят има право по свое желание, изразено при кандидатстването или в периода на договора за кредит, да заяви ползването на допълнителна незадължителна услуга, предоставяна от Кредитора.

(2) Цената на заявената услуга се заплаща от Потребителя съгласно „ТАРИФА на таксите за допълнителните услуги, предоставени от „КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД“, поместена на сайта на Кредитора https://cashpoint.bg.

XIV. Допълнителни разпоредби

Чл. 33 (1) Всички писма, покани, съобщения или други документи ще се считат за получени от Потребителя, ако бъдат доставени на официалните адреси за кореспонденция, посочени от него при сключването на договора за кредит, или ако са изпратени по посочен от Потребителя в искането за кредит факс или e-mail адрес.

(2) Всички писма, покани, съобщения или други документи ще се считат за получени от Кредитора ако бъдат изпратени на e-mail адрес или доставени на официалните адреси за кореспонденция, посочени от него при подписването на договора за кредит.

(3) Страните се задължават да се уведомяват взаимно писмено в срок от 3 (три) календарни дни при промяна на данните, декларирани от тях при сключване на Договора.

(4) При неизпълнение на задължението по ал.3, изпратените до последния официален известен адрес за кореспонденция, факс или email, писма, покани, съобщения или други документи, ще се считат за валидно връчени след изтичането на 3- дневен срок от изпращането им.

Чл. 34 (1) При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на промяната в официалния курс лев/евро, задължението/остатъка по ползвания кредит (главница, лихва и дължими неустойки) да се превалутира автоматично съобразно новия официален курс.

(2) В случай, че докато Потребителят има активни задължения към Кредитора по сключен Договор за кредит, настъпи някое от следните събития: (i) „Случай на промяна” - съществуващият понастоящем официален фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро да бъде официално увеличен или (ii) „Случай на освобождаване” - официалният фиксиран валутен курс на българския лева към Еврото да бъде отменен, в резултат на което бъде въведен плаващ обменен курс между двете валути, то всички висящи парични задължения на Кредитател, включително погасителни вноски, които са просрочени към датата на настъпване събитие (i) или (ii), както и тези, чийто падеж настъпва след тази дата, ще се считат автоматично преизчислени в Евро по съществуващия фиксиран валутен курс от 1.95583 български лева за 1 Евро и ще са платими от Потребителя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена по: (а) новия официален фиксиран валутен курс, установен от БНБ за деня на плащането – при настъпване на Случай на промяна по т. (i) по-горе; или (б) търговския обменен курс по т. (ii) по-горе, обявен за деня на плащането – Случай на отклонение по т. (ii) по-горе.

(3) В случай на индексация, извършена при условията на горната алинея, Кредиторът ще предостави на Потребителя съответна информация за нейното прилагане (в т. ч. конкретно датата на осъществяване на индексацията и новия фиксиран валутен курс или съответния приложим Търговски обменен курс), чрез своята Интернет страница, чрез писмено уведомление или по друг подходящ начин Кредиторът ще предостави на Потребителя при поискване нов погасителен план, отразяващ задълженията на Потребителя след преизчислението им в Евро при условията настоящия член.

Чл. 35 Всички плащания на погасителни вноски по Договора за кредит се извършват:

В брой на оторизиран представител на Кредитора срещу приходен документ.

По банкова сметка на Потребителя в „Уникредит Булбанк“ АД, BIC UNCRBGSF, IBAN BG13UNCR70001525015988. За дата на плащане при заплащане на дължима погасителна вноска по банков път се счита датата, на която сумата е постъпила в банковата сметка на Кредитора.

В случай, че дата на падеж съвпада с официален празничен/неработен ден, то за дата на падежа се счита първият следващ присъствен ден.

В случаите и при условията, описани в чл. 19, ал. 2, при промяна във фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, всички парични задължения на Потребителя, дължими към датата на такава промяна, включително просрочени погасителни вноски, както и такива, чийто падеж настъпва след датата на промяната, ще се считат автоматично превалутирани в Евро по фиксирания валутен курс, посочен в предходното изречение, и ще се изплащат от Потребителя на съответните им падежни дати в тяхната левова равностойност, изчислена съгласно чл. 18, ал. 2.

Чл. 36 След сключването индивидуалният договор може да бъде изменен само с писмено съглашение между страните.

Чл. 37 (1) Кредиторът има право да променя общите условия, доколкото промените не противоречат на съществуващата нормативна уредба, за което уведомява клиентите си в 7-дневен срок от настъпване на събитието на посочените от тях телефон, електронна поща или адрес зa кореспонденция.

(2) При несъгласие с измененията в общите условия Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това право, Потребителят следва да уведоми писмено Кредитора за отказа си в двуседмичен срок от получаване на уведомлението за промяна на общите условия.

(3) В случай, че Потребителят не упражни правото си по ал.2 на настоящия член в предоставения срок, същият се счита обвързват от измененията в Общите условия.

XV. Разрешаване на спорове

Чл. 38 (1) Потребителят има право да подава жалби, свързани с договор за потребителски кредит, до Комисията за защита на потребителите на адрес гр. София, ул. „Врабча“ No 1, ет. 3,4 и 5 и/или на интернет адрес: www.kzp.bg или на тел. 0700/111 22, тел. 02/933 0565, факс 02/988 48 18.

(2) Потребителят има право да подава до Кредитора писмено жалби и възражения, свързани с договора за кредит.

(3) Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Потребителя за решението си по всяко постъпило възражение или жалба във връзка с договора за кредит в срок 30 дни от получаването му.

Чл. 39 Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 40 За неуредените въпроси в договора и в Общите условия се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като във всеки конкретен договор между Кредитора и Потребителя могат да се предвидят и специфични клаузи, доколкото не противоречат на действащото законодателство.Настоящите общи условия са изменени и допълнени със заповед на Управителя на „КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД от 03.04.2023 г. и влизат в сила на 07.04.2023 г.