Тарифа

на таксите за допълнителните услуги, предоставяни от „Кеш Пойнт България“ ЕООД

Услуга такса

Наименование на услугата Дни забава Размер на отпуснатия заем в лв. Вид кредитен продукт
*Такса Удължаване срока на договора Неприложимо за този вид услуга
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
Кредит до заплатаПотребителски кредит
76 лв. Неприложимо за този вид кредитен продукт
95 лв.
114 лв.
133 лв.
152 лв.
171 лв.
190 лв.
209 лв.
228 лв.
247 лв.
266 лв.
285 лв.
304 лв.
323 лв.
342 лв.
361 лв.
380 лв.
**Разходи за събиране на вземането при забава в плащането на вноска
7
14
21
28
35
42
49
56
60
70
80
10 лв
10 лв
10 лв
10 лв
20 лв
20 лв
20 лв
20 лв
30 лв
30 лв
30 лв
Такса за издаване на удостоверения Неприложимо за този вид услуга
20 лв.20 лв.
  • 1) * Такса Удължаване срока на договора, е допълнителна, незадължителна услуга, предлагана от Дружеството, даваща право на Заемателя, чрез заплащане на определена сума, да удължи падежа за връщане на сумата по заема с един месец от датата на последния падеж по договор.
  • 2) ** Разходите за събиране на вземането при забава в плащането на вноска се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждане на телефонни разговори, посещения на адреса на Заемателя, действия по отлагане на прехвърлянето на просрочено задължение от Дружеството към агенция за събиране на вземания. Съответните действия зависят от дните забава за плащане на погасителна вноска. Разходите се правят еднократно и сборът им не може да надвишава 210 лв. за целия период на Договора.
  • 3) При забава от 90 (деветдесет) дни за всеки от продуктите се начислява еднократно сума в размер на 10% от остатъка на дължимата по съответния договор сума до цялостно погасяване. Посочените разходи са дължими за отлагане на започване на процедура за принудително изпълнение по просрочено задължение.
  • 4) Заемателят следва да заплати всички банкови такси свързани с преводи към трети страни, както и за погасяване на задължението по заема.
  • 5) Всички услуги, които подлежат на облагане с ДДС, са посочени с включен ДДС.

Настоящата Тарифа е приета с решение на Управителя на Кеш Пойнт България ЕООД и влиза в сила от 01.07.2023 г.